Podstawa prawna

BETON WYROBEM BUDOWLANYM

3 lutego, 2019

Z dniem 1 stycznia 2017 roku wg obowiązującego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001966/O/D20161966.pdf

Rok 2017 dla producentów BETONU (objętego m.in. zakresem normy niezharmonizowanej PN-EN 206+A1:2016-12), wiązał się z szeregiem zmian podyktowanych zmianami w regulacjach prawnych. Zgodnie z w/w rozporządzeniem, o sposobie znakowania wyrobów znakiem budowlanym (stylizowana litera B – Załączniki nr 1 do Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.)

BETON należy do grupy wyrobów budowlanych objętych obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych (załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. (poz. 1966).
Według załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. (poz. 1966)

GRUPY WYROBÓW BUDOWLANYCH OBJĘTE OBOWIĄZKIEM SPORZĄDZANIA KRAJOWEJ DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH ORAZ WYMAGANE DLA TYCH GRUP KRAJOWE SYSTEMY OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Jako właściwe zostały wskazane dla betonu dwa krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, w zależności od zamierzonego zastosowania wyrobu: 2+ do zastosowań konstrukcyjnych i 4 dla pozostałych zastosowań. 

W wyniku kolejnych zmian prawnych przesunięto ostateczny termin wprowadzenia BETONU na dzień 31 grudnia 2020 roku, jako wyrobu budowlanego do obrotu na mocy Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2018.poz.1233).

„§ 14. Producent wyrobu budowlanego wymienionego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, który zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2016 r. nie był objęty obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym, nie jest obowiązany do dnia 30 grudnia 2020 r. sporządzać krajowej deklaracji przy wprowadzaniu do obrotu lub udostępnianiu na rynku krajowym tego wyrobu budowlanego.”;
Załącznik do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. (poz. 1233)

Gdzie indeks 3) Zastosowanie konstrukcyjne dotyczy elementów, wyrobów i ich zestawów, które mają wpływ na spełnienie wymagań podstawowych w zakresie nośności i stateczności w odniesieniu do obiektów budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Nr 305/2011.

Dla Producentów BETONU do zastosowań konstrukcyjnych postawione zostało zatem następujące wymaganie, a mianowicie posiadanie certyfikowanego przez jednostkę akredytowaną systemu zakładowej kontroli produkcji potwierdzone Krajowym Certyfikatem Zakładowej Kontroli Produkcji. 

§ 4. 1. Krajowe systemy wymienione w ust. 2–6 określają działania producenta związane z oceną i weryfikacją stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, a także zakres tej oceny i weryfikacji, przeprowadzanej na zlecenie producenta przez jednostkę certyfikującą lub laboratorium badawcze akredytowane zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228 i 1579) niebędące akredytowanymi jednostkami własnymi.

4. W krajowym systemie 2+:
1) działania producenta związane z oceną i weryfikacją, o której mowa w ust. 1, obejmują określenie typu wyrobu budowlanego oraz prowadzenie:
a) oceny właściwości użytkowych wyrobu na podstawie badań próbek pobranych przez producenta, obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji tego wyrobu,
b) zakładowej kontroli produkcji,
c) badań próbek pobranych przez producenta w zakładzie produkcyjnym zgodnie z ustalonym przez niego planem badań;
ocena i weryfikacja przeprowadzana przez jednostkę certyfikującą, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
a) przeprowadzenie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji,
b) wydanie krajowego certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji,
c) kontynuację nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji

CERTYFIKACJA ZKP BETONU
MULTICERT Sp. z o.o. oferuje usługę certyfikacji zakładowej kontroli produkcji betonu objętego zakresem normy i według jej wymagań: PN-EN 206 + A1:2016-12 „Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”, oraz uzupełnienia krajowego: PN-B-06265:2018-10 „Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12”
Powyższy proces jest objęty zakresem akredytacji numer akredytacji AC 210 Szczegółowe informacje związane z realizacją tego procesu znajdziecie Państwo na stronie głównej.

Zapraszamy Państwa do współpracy w obszarze certyfikacji ZKP betonu.

Odniesienie do przydatnych linków w zakresie ZKP i wyrobów budowlanych
https://www.gunb.gov.pl/strona/wyjasnienia-przepisow-o-wyrobach-budowlanych

Podziel się z innymi