Mieszanki związane hydraulicznie

Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym to mieszanka, w której następuje wiązanie i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych. Sposób ich produkcji został określony w normach Europejskich  z serii EN 14227-1 .5 i wprowadzony na rynek Polski w formie norm PN -EN 14227…5.

Normy PN-EN 14227-1 …5 dotyczą mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym, wytworzonych z zastosowaniem kruszywa naturalnego, sztucznego lub z recyklingu. Mieszanki te są przeznaczone do budowy i utrzymania dróg publicznych oraz innych powierzchni przeznaczonych do ruchu pojazdów.

Normy PN-EN 14227-1…5 są normami klasyfikacyjnymi, nie określającymi bezpośrednio wymagań wobec mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym do konkretnych zastosowań, lecz wymieniają jedynie szereg właściwości służących do oceny jakości wyrobu (mieszanki) oraz podającą szereg kategorii (poziomów) tych właściwości.

Obecnie obwiązujące normy, według których powinna odbywać się produkcja mieszanek hydraulicznych i ich certyfikacja w krajowym systemie oceny zgodności (2+) to:

  • PN-EN 14227-1:2013-10. Cześć 1. (Mieszanki związane cementem)
  • PN-EN 14227-2:2013-10. Cześć 2. (Mieszanki żużlowe)
  • PN-EN 14227-3:2013-10. Cześć 3. (Mieszanki związane popiołami lotnymi)
  • PN-EN 14227-5:2013-10 Część 5. (Mieszanki związane spoiwem drogowym)
  • PN-S-96012:1997 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem.
  • ,PN-S-96014:1997 Podbudowa z betonu cementowego 
  • PN-S-06103:1997 Podbudowa z betonu popiołowego dotyczy stosowania popiołów z węgla kamiennego lub brunatnego 

Warto zaznaczyć, że pomimo obowiązywania powyższych norm często w specyfikacjach technicznych pojawiają się wycofane normy europejskie z roku 2007, a nawet krajowe.  Przyczyną takiego stanu może być fakt, że obowiązujące normy nie zostały przetłumaczone na języki polski co stanowić może duże utrudnienie w ich stosowaniu. Miejmy nadzieję, że w najbliższej przyszłość ta sytuacja ulegnie zmianie i stosowane zostaną normy, które są obowiązujące.  

Proces certyfikacji

Proces certyfikacji mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym odbywa się identycznie jak w przypadku innych wyrobów budowlanych  (patrz proces certyfikacji). W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszymi doradcami.  

Najlepszy czas na certyfikację

W związku z obowiązującym rozporządzeniem ( Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym) certyfikacja powinna nastąpić przed 31.12.2020. Po tym okresie w celu oznaczenia mieszanki znakiem B trzeba będzie posiadać certyfikat ZKP wydany przez podmiot akredytowany przez PCA ( Polskie Centrum Akredytacji) 

Masz pytanie ?

Napisz lub zadzwoń

Renata Wojnowska

Doradca Klienta 

Kom : (+ 48) 730 668 341