Nowa norma na beton towarowy

PN-EN 206+A2:2021-08

25 sierpnia, 2021

Zakres nowej  normy PN-EN 206+A2:2021-08 obejmuje wymagania w zakresie właściwości, produkcji i zgodność. 

(1) Niniejsza Norma Europejska dotyczy betonu używanego do konstrukcji wykonywanych na miejscu, konstrukcji prefabrykowanych oraz konstrukcyjnych wyrobów prefabrykowanych stosowanych w budynkach i budowlach.
(2) Beton będący przedmiotem niniejszej Normy Europejskiej może być:
– zwykły, ciężki i lekki;
– wykonywany na miejscu, towarowy lub produkowany w wytwórni prefabrykowanych wyrobów betonowych;
– zagęszczany lub samozagęszczalny, tak aby zawierał co najwyżej nieznaczną ilość powietrza uwięzionego, nie uwzględniając powietrza wprowadzonego przy napowietrzaniu.
(3) W niniejszej normie określono wymagania dotyczące:
– składników betonu;
– właściwości mieszanki betonowej i betonu stwardniałego oraz ich weryfikacji;
– ograniczeń dotyczących składu betonu;
– specyfikacji betonu;
– dostawy mieszanki betonowej;
– procedur kontroli produkcji;
– kryteriów zgodności i oceny zgodności.
(4) Inne Normy Europejskie dotyczące określonych wyrobów, np. wyrobów prefabrykowanych lub procesów związanych z zakresem niniejszej normy, mogą wymagać lub dopuszczać odstępstwa od niniejszej normy.
(5) W innych Normach Europejskich mogą być podane dodatkowe lub inne wymagania dla specjalnych zastosowań, dotyczące na przykład:
– betonu stosowanego do budowy dróg i innych nawierzchni obciążonych ruchem kołowym
(np. nawierzchni betonowych wg EN 13877-1);
– specjalnych technologii (np. betonu natryskowego wg EN 14487).
(6) Uzupełniające wymagania lub inne procedury badań mogą być określone dla specjalnych rodzajów betonu i zastosowań, na przykład:
– betonu do konstrukcji masywnych (np. zapór);
– suchej mieszanki betonowej;
– betonu z kruszywem o Dmax równym 4 mm lub mniejszym (zaprawa);
– betonów samozagęszczalnych (SCC) zawierających kruszywa lekkie lub ciężkie, lub włókna;
– betonu o strukturze otwartej (np. betonu przepuszczalnego do drenażu).
(7) Niniejszej normy nie stosuje się do:
– betonu komórkowego;
– betonu spienionego;
– betonu o gęstości mniejszej niż 800 kg/m3;
– betonu ogniotrwałego.
(8) Niniejsza norma nie obejmuje wymagań dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w czasie produkcji i dostawy betonu.

Masz pytanie ?

Napisz lub zadzwoń

Renata Wojnowska

Doradca Klienta 

Kom : (+ 48) 730 668 341